Parenteel Herman

De parenteel Herman begint met Joannes Herman.
Onderstaande link leidt u naar zijn parenteel . Joannes was getrouwd met (waarschijnlijk) een française, Françoise Nabbé. Door overlevering in de familie deed het verhaal de ronde dat Joannes vaarde en wellicht op deze manier zijn vrouw had ontmoet. Verder is er noch over deze Joannes, noch over zijn vrouw iets te vinden.

Een tweede mysterie in deze stamboom is de zoon van Joannes, Antonie Herman. Bekend is dat hij militair was  en gelegerd in ‘s Hertogenbosch waar hij luitenant was in het Corps van Maillebois. Op een rangeerlijst en een stamboek uit respectievelijk 1773 en 1781 kwam een Antoon Herman voor met als vermelding de geboorteplaats “Gamberg aan den Dauer” wat wellicht het duitse Gamburg an der Tauber zou kunnen zijn geweest. Maar onderzoek ter plaatse heeft uitgewezen dat het waarschijnlijk niet om “onze” Antonie ging.
 
Van Antonie is verder nog bekend dat hij gehuwd was met Maria Gros. Een huwelijk van hen is in de reguliere bestanden niet gevonden. Mogelijk  zijn zij getrouwd voor een aalmoezenier van het leger. Gegevens hierover zijn moeilijk zo niet onmogelijk te vinden.
Maar aangezien in het doopboek bij de aangifte van de doop van hun zoon Cornelis, die in januari 1787 werd geboren, staat vermeld dat hij een “filius legitimus” was, is aan te nemen dat zijn ouders getrouwd waren.

Parenteel Herman

Doopinschrijving Cornelis Herman 5 januari 1787

 

Parenteel Herman

overlijdensakte Maria Catharina Groos 8 oktober 1817

Vader Antonie verdween al snel uit het leven van zijn zoon en vrouw, namelijk in datzelfde jaar, 1787. Hij vertrok naar “s Hage”  en er is nooit meer iets van hem vernomen, blijkens een huwelijkse bijlage bij het 2e huwelijk van Cornelis uit 1820.

Het jaar achttienhondert twintig, den vierentwintigste mei, des voormiddags ter elf ure , voor ons Johan Christoffel Marggraff, vrederechter van het canton ’s Hertogenbosch, Provincie Noord Brabant, geassisteerd van onzen Griffier ter Kamer van onze gewone Zittingen op het Stadhuis dezer stad, is verschenen
Cornelis Herman, schoenmaker, weduwnaar van wijle Maria Catharina Steltermans wonende te Vlijmen, oud drie en dertig jaren,
welke ons te kennen gaf, dat hij voornemens zijnde een tweede huwelijk aan te gaan, daartoe ingevolge het bepaalde bij Art. 15 van het Burgerlijk Wetboek, naar hij heeft overteleggen, Acte van eerbied of Consent of wel een bewijs van het overlijden van zijne ouders Antonij Herman, laatst luitenant bij het Corps van Maillebois in guarnisoen gelegen hebbende te ’s Hertogenbosch, en wijle Maria Gros, in leven zonder beroep, gewoond hebbende en overleden ’s Hertogenbosch voorn. den zevenden Oktober 1800 Zeventien, dan waartoe hij Comparant zelf buiten staat bevindt, aangezien voorn. zijnen vader omtrent den jare 1700 zevenentachtig deze stad heeft verlaten en naar ’s Hage is vertrokken zonder dat men na die tijd meer iets van hem heeft vernomen, terwijl volgens Certificaat van den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad ’s Hertogenbosch, in de drie en twintigsten dezer maand van het overlijden van voorn. zijne moeder, op de Registers daartoe bestemd geene aantekening wordt gevonden maar wel van zekere Maria Catharina Gros, arbeidster, ongehuwd, welke apparent onder envorens naam, voornamen en qualificatie, dezelfde is – gezegd certificaat aan ons overlegd – waarvan hij comparant van ons was verzoekende, dat wij daarin wilden voorzien door eene acte van bekendheid, opgemaakt volgens art 155 van het bovengen. wetboek.
Vervolgens hebben wij op heden ambtshalve voor ons geroepen en voor ons verschenen:
1e Anna Willems, weduwe van Johannes Meerhof, breister, oud zeventig jaren
2e Jan de Leeuw, doodgraver, oud zestig jaren
3e Geertrui Maria van den Biggelaar, weduwe van Antoni de Leeuw, zonder beroep, oud vijftig jaren
4e Hendrika Snijders, huisvrouw van Jan Marts, smitsknecht, oud vier en dertig jaren,
allen te ’s Hertogenbosch woonachtig
Welken ons verklaard en bevestigd hebben te weten de drie eerstgen , zeer wel te hebben gekend Antony Herman, luitenant bij het Corps van Maillebois, laatst in guarnisoen gelegen hebbende te ’s Hertogenbosch, vader van den acquirant en dat hun ten vollen bewust en kennelijk is dat denzelven omstreeks den jare 1700 zeven en tachtig deze stad heeft verlaten en naar ’s Hage is vertrokken zonder dat zij na die tijd immer iets van hem vernomen hebben, en de vierde get., dat zij zulks menigmaal zoo van den acquirants moeder gehoord en het daarnaar gehouden heeft.
Verklarende wijders alle de getuigen zeer wel te hebben gekend Maria Gros moeder van de acquirant, in leven zonder beroep, gewoond hebbende te ’s Hertogenbosch en dat hun ten vollen bewust en kennelijk is dat dezelve aldaar op de zevenden october 1800 zeventien overleden is.

Ik hoop ooit nog het mysterie rond Antonie te kunnen oplossen en houd me dan ook aanbevolen voor gegevens over hem of over zijn vader Joannes. Het is Joop Herman helaas niet meer gelukt dit raadsel te ontrafelen, maar wie weet lukt het mij.

verwijzingstamboombestandenparher

Reacties zijn gesloten.